Tjänster

Användar- och behovsundersökningar

Syftet med dessa undersökningar är att lära känna användargruppen innan nytt system och nya tjänster tas fram. De metoder som används är framförallt etnografiska fältstudier och kontextuella intervjuer. Studien resulterar i en klar bild av vad prioriterade målgrupper önskar sig och behöver. För att förtydliga och förenkla skapar vi ofta personas och scenarios. Ibland tar vi fram effektkarta och för att underlätta kommunikationen av resultatet tar vi fram en upplevelsekarta som ger en helhetsbild av användarens önskade upplevelser.

Användningstester

Personer från målgruppen deltar i användningstesterna. Testerna görs på prototyper eller färdiga produkter. Syftet är att bedöma användargränssnittet samt att få en djupare inblick i upplevd nytta med produkten, målgruppens förväntningar och deras önskemål om produktens vidareutveckling. Studien resulterar i en bild av hur användarna upplever kvaliteten av prototypen eller den färdiga produkten samt förslag på hur man kan förbättra denna.

Prototyputveckling

Prototyputveckling är en central aktivitet inom användarcentrerad design, som gör det möjligt att testa och utvärdera lösningar och gränssnitt innan den kostsamma produktionen påbörjas. Utvärderingen görs med ett urval av personer från målgruppen. Detta är ett sätt att säkerställa att produkten uppfyller användarnas behov och önskemål.